ما ن’می توانیم صفحه مورد نظر شم’ا را پیدا کنیم.شاید استفاده از جستجو گر بتواند شما را به نتیجه دلخواه راهنمایی کند.

جهرم
(°C)٢٢
وزش باد آرام
فشار (in)٢٧.٠۵
محدوده دید (mi)۶.٠
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت (in)٢٧.٠۵