جهرم
(°C)٣٩
وزش باد (mph)٩
فشار (in)٢۶.٩٧
محدوده دید (mi)۶.٠
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت (in)٢۶.٩٧