جهرم
(°C)٢٣
وزش باد آرام
فشار (in)٢٧.٠۵
محدوده دید (mi)۶.٠
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت (in)٢٧.٠۵