جهرم
(°C)١٧
وزش باد آرام
فشار (in)٢٧.٣۴
محدوده دید (mi)۶.٠
اشعه فرابنفش 3-Moderate
رطوبت (in)٢٧.٣۴