جهرم
(°C)١٨
وزش باد آرام
فشار (in)٢٧.٢۴
محدوده دید (mi)۶.٠
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت (in)٢٧.٢۴