جهرم
(°C)١٣
وزش باد آرام
فشار (in)٢٧.٣۴
محدوده دید (mi)۶.٠
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت (in)٢٧.٣۴