جهرم
(°C)٢۴
وزش باد آرام
فشار (in)٢٧.١٠
محدوده دید (mi)۶.٠
اشعه فرابنفش 2-Low
رطوبت (in)٢٧.١٠