جهرم
(°C)٣٢
وزش باد (mph)۵
فشار (in)٢٧.٠۵
محدوده دید (mi)۶.٠
اشعه فرابنفش 2-Low
رطوبت (in)٢٧.٠۵