جهرم
(°C)٢٩
وزش باد آرام
فشار (in)٢٧.١۵
محدوده دید (mi)۶.٠
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت (in)٢٧.١۵