جهرم
(°C)٢۵
وزش باد آرام
فشار (in)٢٧.١٣
محدوده دید (mi)۶.٠
اشعه فرابنفش 1-Low
رطوبت (in)٢٧.١٣